Logo The power of people

Noi reglementari privind detasarea strainilor in Romania

Incepand cu data de 28 noiembrie 2014 intra in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 25 din 26 august 2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 640 din 30 august 2014.  
Conform acestei ordonante angajatorii vor fi nevoiti sa obtina un nou aviz pentru a putea primi la munca salariati angajati ai unei persoane juridice cu sediul in strainatate.
Avizul de detasare este documentul oficial eliberat de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, care da dreptul titularului sa solicite o viza de lunga sedere in scop de detasare si un permis de sedere in acest scop pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, in baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica cu sediul in strainatate la un beneficiar, persoana fizica sau juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice straine. In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea. Acesta se elibereaza la cererea beneficiarului prestarii de servicii, daca se constata indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute mai jos.
Beneficiarul prestarii de servicii, care functioneaza in mod legal, poate primi in vederea desfasurarii unei activitati lucrative pe teritoriul Romaniei un strain angajat al unei persoane juridice cu sediul in strainatate, numai daca:
a) strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, potrivit legislatiei in vigoare, si nu are antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
b) are achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
c) desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita detasarea strainului;
d) nu a fost sanctionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanta, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011, cu modificarile ulterioare, in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;
e) nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Codul penal;
f) contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca stabilit potrivit art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat;
g) strainul care urmeaza a fi detasat indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu se afla in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dovada indeplinirii acestor conditii se face cu urmatoarele documente:
a) atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii locului de munca vacant, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania;
b) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;
c) atunci cand este cazul, documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale necesare ocuparii functiei, dupa caz, traduse si legalizate in conditiile legii;
d) curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca este apt din punct de vedere medical si are cunostinte minime de limba romana;
e) cazierul judiciar al strainului sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine sau resedinta, tradus si legalizat in conditiile legii;
f) copia contractului individual de munca, inregistrat la autoritatile competente din tara de origine, tradus si legalizat;
g) copia actului de detasare, tradus si legalizat;
h) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala beneficiarul prestarii de servicii isi are sediul social, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii;
i) certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul constatator din care sa rezulte ca in registrul comertului nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii falimentului, in copie si in original;
j) cazierul judiciar al beneficiarului prestarii de servicii;
k) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului;
l) doua fotografii tip 3/4 ale strainului.
Verificarea conditiilor prevazute la lit. d), f) si g) se realizeaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari prin formatiunile sale teritoriale.
Avizul de detasare pentru strainii detasati in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania se elibereaza de Inspectoratul General pentru Imigrari la solicitarea beneficiarului prestarii de servicii, in baza unei cereri motivate insotite de documentele prevazute mai sus, precum si de copia contractului de prestari de servicii, inregistrat la organul fiscal competent teritorial, potrivit legislatiei nationale.
Avizul de detasare pentru strainii detasati la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice straine se elibereaza de Inspectoratul General pentru Imigrari la solicitarea beneficiarului prestarii de servicii, in baza unei cereri motivate insotite de documentele prevazute mai sus.
Avizul de detasare pentru strainii detasati la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi, recunoscut conform legislatiei nationale, situata pe teritoriul Romaniei, se elibereaza de Inspectoratul General pentru Imigrari la solicitarea beneficiarului prestarii de servicii, in baza unei cereri motivate insotite de documentele prevazute la art. 21 alin. (2), precum si de dovada apartenentei la grupul de intreprinderi, recunoscut potrivit legislatiei nationale. 
Pot fi detasati in Romania, fara obtinerea in prealabil de catre beneficiarul prestarii de servicii a avizului de detasare, strainii din urmatoarele categorii: 
a) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat;
b) strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale ori ca titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;
c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
d) strainii care urmeaza sa desfasoare activitati lucrative in baza acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte.
Beneficiarul prestarii de servicii la care s-a dispus detasarea transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul o comunicare privind detasarea salariatilor straini, in cel mult 5 zile de la data inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei. Orice modificare a elementelor prevazute in comunicare se transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul, in termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia.
Comunicarea trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale beneficiarului prestarii de servicii la care s-a facut detasarea: in cazul persoanei juridice - denumirea, adresa completa, codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare, iar, in cazul persoanei fizice - numele si prenumele, adresa completa, codul numeric personal sau un alt numar de identificare;
b) datele de identificare ale angajatorului strain care face detasarea: denumirea, adresa completa, codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare a angajatorului, si, dupa caz, numele/denumirea si adresa completa ale reprezentantului legal in Romania;
c) numele si prenumele strainului detasat, data nasterii, cetatenia, seria si numarul documentului de calatorie, perioada detasarii, functia si locul desfasurarii activitatii.
La eliberarea avizelor de detasare, beneficiarul prestarii de servicii plateste un tarif in lei, echivalent a 200 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.